- Gay massage

Sex och samlevnadsundervisning striptease and sex gay

sex och samlevnadsundervisning striptease and sex gay

Kommittén har haft i uppdrag att utreda om det finns anledning och möjlighet att införa regler som begränsar eller försvårar för sexklubbar att rekrytera unga personer till sin verksamhet. I samband härmed har kommittén utrett om det går att undvika skadliga effekter av sådana klubbar genom ändrad lagstiftning eller andra åtgärder. För att få en uppfattning om sexklubbarnas verksamhet och omfattning har kommittén inhämtat upplysningar från landets polismyndigheter samt från socialförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping bl.

Våren fanns det tretton sexklubbar i landet. Verksamheten bestod av serveringar och nakenframträdande på scen, såsom striptease. I många fall fanns det också möjlighet till s. Antalet sexklubbar hade ökat kraftigt under de senaste fem åren och det kan ha ökat ytterligare sedan kartläggningen. Det har inte gått att fastställa hur många kvinnor som är verksamma på sexklubbar, men en grov uppskattning är att det rör sig om ca Det flesta kvinnor är av naturliga skäl verksamma i Stockholm och Göteborg.

De är i åldern 18 till 40 år, med tyngdpunkten förlagd till de yngre åldrarna. Kvinnorna är inte sällan under 20 år när de debuterar på sexklubb. Kommittén anser att rekryteringen av unga personer kan motverkas i första hand genom de nya straffbestämmelserna om sexuell exploatering av ungdom 5 § och sexuell kränkning av barn 8 §.

Bestämmelserna skyddar personer under 18 år bl. Skyddet för barn som inte fyllt 15 år är på motsvarande sätt som enligt gällande rätt ovillkorligt. Skyddet för ungdomar mellan 15 och 18 år har genom den föreslagna regleringen stärkts. Sålunda är enligt förslaget straffansvaret för den som främjar att någon som inte har fyllt 18 år utför sexuell posering på sexklubb också absolut.

Den underåriges inställning tillmäts inte någon straffrättslig betydelse. Mot denna bakgrund och då det finns bestämmelser i annan lagstiftning, t. Kommittén har kommit fram till att bestämmelsen om koppleri inte bör utvidgas till att omfatta de s. Den främsta anledningen är att enskild posering förekommer nästan uteslutande på sexklubbarna. Kommittén föreslår att det förbudet. I förslaget till ny lydelse av 2 kap. Till skydd för de kvinnor och — i förekommande fall — de män som uppträder i föreställningen har i bestämmelsen uttryckligen sagts att den som endast har uppträtt skall vara fri från ansvar för medverkan till brottet.

Kommittén har inte haft i uppgift att föreslå ett allmänt förbud mot pornografi. Däremot har kommittén utrett om pornografibranschens s. Eftersom utvidgningar av bestämmelsen om koppleri i detta avseende riskerar att leda till inskränkningar i de grundlagsfästa reglerna om tryck- och yttrandefrihet har kommittén funnit att det inte finns utrymme för att lämna något sådant förslag.

Detsamma gäller de krav som ställs på de anslutande staterna i artikel 6 i FN: Kommittén har dock funnit att det bör införas en särskild bestämmelse om straffansvar för människohandel för sexuella ändamål. Som skäl för detta ställningstagande har kommittén beaktat att den internationella utvecklingen varit sådan att det numera är påkallat att införa sådana bestämmelser. Kommittén har också ansett att de handlingar som tillsammans utgör en sådan handel är särskilt avskyvärda och att de därför bör motverkas straffrättsligt genom brottsbestämmelser med en särskilt sträng straffskala.

Även om de flesta förfaranden som ingår i en handel med människor för sexuella ändamål i allt väsentligt redan är kriminaliserade i svensk rätt har därför kommittén föreslagit en särskild bestämmelse. Kommittén föreslår sålunda att den som med olaga tvång, vilseledande eller på något annat otillbörligt sätt rekryterar eller transporterar en person från det land som han eller hon vistas i till ett annat land med uppsåt att han eller hon där skall bli utsatt för sexuell exploatering, eller som i ett sådant syfte på ett otillbörligt sätt inhyser eller tar emot en sådan person, skall dömas för människohandel för.

Tillämpningsområdet omfattar all människohandel för sexuella ändamål där gärningsmännen utnyttjar sårbarheten hos en annan person för de angivna syftena.

Kommittén föreslår vidare att det införs en särskild bestämmelse om straffansvar för handel med barn för sexuella ändamål. I förslaget till denna bestämmelse uppställs det dock för straffansvar inte något krav på att gärningsmannen har genomfört handeln med olaga tvång, vilseledande eller något annat otillbörligt sätt. Bestämmelserna har utformats i nära anslutning till den definition som finns i ett tilläggsprotokoll om människohandel som hör till års FN-konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Kommittén föreslår att de nya bestämmelserna införs i 4 kapitlet brottsbalken, där det annars kriminaliseras handlingar som riktar sig mot en annan människas frihet och frid. Kommittén har i samband med sina överväganden om införandet av de nya bestämmelserna understrukit att människohandel inte är endast ett straffrättsligt problem.

En grundförutsättning för denna handel är att det finns en efterfrågan på sexuella tjänster. Sålunda har kommittén understrukit att handel för sexuella ändamål måste angripas inte bara med nykriminaliseringar utan också med insatser som kan motverka prostitutionen och som kan bidra till att män avstår från att köpa sexuella tjänster.

Härutöver har kommittén ansett att handeln bör angripas utifrån det förhållandet att den är gränsöverskridande och således utgör ett internationellt problem. Kommittén har funnit att det inte finns tillräckliga skäl för att föreslå att det införs straffrättsliga eller andra sanktioner mot den som i vinningssyfte ägnar sig åt kontaktförmedling av främst kvinnor och andra sådana åtgärder som medför en påtaglig risk att den ena parten kommer att utnyttjas p.

De straffättsliga och andra regler som finns ger tillsammans med de nya bestämmelserna om människohandel för sexuella ändamål ett fullgott skydd. Kommittén anser att kravet på s. Skälet är dels att bibehållandet av ett sådant krav kan hindra en effektiv lagföring, dels att innehållet i flera internationella instrument ger anledning att ifrågasätta om kravet är förenligt med principen om barnets bästa. Således föreslår kommittén att det inte bör finnas något krav på att gärningen skall vara straffbar också där den begicks när det är frågan om allvarliga sexuella övergrepp mot personer under 18 år.

Kommittén föreslår vidare att det inte bör finnas något krav på dubbel straffbarhet för tillämpningen av de nya bestämmelserna om straffansvar för människohandel för sexuella ändamål och handel med barn för sexuella ändamål.

Härigenom föreskrivs ifråga om brottsbalken dels att 6 kap. För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,.

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, genom olaga tvång eller vilseledande, föranleder att någon kommer i krigs- eller arbetstjänst eller annat sådant tvångstillstånd eller förmår någon att bege sig till eller stanna kvar på utrikes ort, där han eller hon kan befaras bli utsatt för förföljelse eller utnyttjad för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt råka i nödläge, döms för försättande i nödläge till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, genom olaga tvång eller vilseledande, föranleder att någon kommer i krigs- eller arbetstjänst eller annat sådant tvångstillstånd eller förmår någon att bege sig till eller stanna kvar på utrikes ort, där han eller hon kan befaras bli utsatt för förföljelse eller på annat sätt råka i nödläge, döms för försättande i nödläge till fängelse, lägst ett och högst tio år. Den som med olaga tvång, vilseledande eller på något annat otillbörligt sätt rekryterar eller transporterar en person från det land som han eller hon vistas i till ett annat land för att han eller hon där skall bli utsatt för sexuell exploatering, eller som i ett sådant syfte på ett otillbörligt sätt inhyser eller tar emot en sådan person, döms för människohandel för sexuella ändamål.

Straffet är fängelse i lägst två och högst åtta år. Om handel med någon som inte har fyllt arton år finns en bestämmelse i 3 b §. För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, olaga frihetsberövande eller försättande i nödläge och för underlåtenhet att avslöja sådan t brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förbere- delse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordas inte skulle ha varit att anse som ringa.

Den som rekryterar eller transporterar någon som inte har fyllt arton år från det land som han eller hon vistas i till ett annat land för att han eller hon där skall bli utsatt för sexuell exploatering, eller som i ett sådant syfte inhyser eller tar emot en sådan person, döms för handel med barn för sexuella ändamål. Straffet är fängelse i lägst två och högst tio år. För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, olaga frihetsberövande, försät- tande i nödläge, människohandel för sexuella ändamål eller handel med barn för sexuella ändamål och för underlåtenhet att avslöja sådan a brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap.

Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordas inte skulle ha varit att anse som ringa. För våldtäkt döms den som med våld eller hot tvingar en annan person till en sexuell handling som är allvarligt kränkande med hänsyn till.

För våldtäkt döms också den som av en annan person tilltvingar sig en sådan sexuell handling genom att utnyttja att denna person inte har förmåga att värja sig på grund av berusning eller ett liknande tillstånd eller den hotfulla situation han eller hon befinner sig i. Straffet är fängel- se i lägst två och högst sex år. Om brottet är grovt, döms för grov våldtäkt.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärnings- mannen har använt farligt våld, eller använt hot som har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för liv eller säkerhet hos offret, har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, eller annars har visat särskild hänsynslöshet samt om brottet har begåtts av flera gärnings- män.

Straffet är fängelse i lägst fyra och högst tio år. Om sexuella övergrepp mot barn som inte har fyllt femton år finns särskilda bestämmelser i 6—8 §§. För sexuellt tvång döms den som i annat fall än som sägs i 1 § första stycket första meningen med våld eller hot tvingar en annan person att företa eller tåla en sexuell handling.

Straffet är fängelse i högst fyra år. För sexuellt utnyttjande döms den som genomför en sexuell handling med en annan person och därigenom utnyttjar att personen står i beroende- ställning till gärningsmannen, lider av en psykisk störning, eller i annat fall än som sägs i 1 § första stycket andra meningen inte har förmåga att värja sig. Detsamma gäller den som genomför en sexuell handling med någon som inte har fyllt arton år och.

Om brottet är grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller om brottet har begåtts av flera gärningsmän. Straffet är fängelse i lägst två och högst sex år.

För sexuell kränkning döms den som i annat fall än som sägs förut i detta kapitel utsätter en person för ett beteende som kan kränka personens sexuella integritet. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. För sexuell exploatering av ungdom döms den som genomför en sexuell handling med någon som inte har fyllt arton år, om den unge har företagit handling- en mot ersättning. Detsamma gäller den som främjar att den unge utför en sexuell posering som.

För våldtäkt mot barn döms den som med ett barn under femton år genomför en sexuell handling som är allvarligt kränkande med hänsyn till sin art eller till omständigheterna i övrigt.

Om brottet är grovt, döms för grov våldtäkt mot barn. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas barnets låga ålder, om gärningsmannen har använt våld eller hot, eller om gärningsmannen har utnyttjat barnets särskilt utsatta situation eller annars visat särskild hänsynslöshet samt om brottet har begåtts av flera gärningsmän.

För sexuellt övergrepp mot barn döms den som i annat fall än som sägs i 6 § förmår ett barn under femton år att företa en sexuell handling eller utsätter barnet för en sådan handling. Straffet är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För sexuell kränkning av barn döms den som främjar att ett barn under femton år utför en sexuell posering.

Detsamma gäller den som annars utsätter barnet för ett beteende som kan kränka barnets sexuella integri- tet. Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern. För koppleri döms den som främjar eller ekonomiskt utnytt- jar att en person prostituerar sig vid ett flertal tillfällen.

För koppleri döms också den som har upplåtit en lägenhet med nyttjanderätt och som får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för prostitution. Detta gäller dock endast om hyresvärden inte gör vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen skall upphöra, om verksamheten fortsätter i lägenheten eller. Om brottet är grovt, döms för grovt koppleri.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om brottet har avsett en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller i organiserad form, som har medfört en betydande vinning för gärningsmannen, eller som har inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av andra. För köp av sexuella tjänster döms den som i annat fall än som sägs förut i detta kapitel skaffar eller låter skaffa sig en sexuell tjänst under förhållanden som utgör prostitution.

Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller ifråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn och grovt koppleri samt underlåtenhet att avslöja sådana brott. Om det vid följande brott inte råder någon betydande skillnad i ålder och utveckling mellan parterna får åklagaren väcka åtal endast om det krävs från allmän synpunkt.

Den som i annat fall än som sägs i 6 kap. Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som har förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på något annat otillbörligt sätt. De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks. Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen. Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige inom fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde.

Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller taxeringsrevision, skall tiden räknas från den dag då revisionen beslutades. Denna lag träder i kraft den xxx då lagen Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen En offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning får inte anordnas. En föreställ- ning är pornografisk om den med hänsyn till inslag av dans, posering eller liknande uppträ- danden av sexuell karaktär vid en samlad bedömning kan anses ha till huvudsakligt syfte att påverka åskådaren sexuellt.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den som endast har uppträtt i föreställningen skall vara fri från ansvar för medverkan till brottet. Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning har gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i 29 §, får vad som har uppburits i avgifter eller i någon annan ersättning för att bevista.

Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning har gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i 29 eller 29 a §, får vad som har uppburits i avgifter eller i någon annan ersättning för att bevista. Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Egendom som har använts såsom hjälpmedel vid en överträdelse som avses i 29 a § får förklaras förverkad, om det krävs till förebyggande av brott eller om det annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Regeringen beslutade den 4 juni att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om sexualbrott. Härutöver skall kommittén utreda vissa angränsande frågor.

Utredningsuppdraget omfattar följande särskilt angivna frågor. Kommittén skall undersöka domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärdet i mål om sexualbrott och presentera de åtgärder den anser nödvändiga. Praxisundersökningen skall också i den utsträckning det är möjligt innefatta en undersökning om domstolarnas bevisvärdering, särskilt när det gäller mål om sexualbrott mot barn.

Vidare skall kommittén utreda om det nuvarande kravet på tvång våld eller hot för vissa sexualbrott bör tas bort. Om det inte bedöms som lämpligt skall kommittén utreda vilken grad av tvång som bör krävas för olika sexualbrott.

När det gäller allvarliga sexuella övergrepp mot små barn skall kommittén dock finna en lösning som innebär att våldtäktsbegreppet omfattar sådana övergrepp även om något tvång inte har använts. Kommittén skall utreda om bestämmelsen om koppleri kan utvidgas utan att det kommer i konflikt med de grundlagsfästa reglerna om tryckfrihet och yttrandefrihet till att omfatta också framställning av pornografiska bilder.

Kommittén skall dessutom utreda om de skadliga effekterna av s. I detta sammanhang anmärks särskilt att kommittén skall utreda om det absoluta förbudet att använda barn under 15 år vid sexuell posering och framställning av pornografiska bilder bör omfatta även ungdomar mellan 15 och 18 år. Kommittén skall utreda om bestämmelserna om kränkande uttalanden med sexuell anspelning är tillfredsställande utformade samt om tidpunkten för åtalspreskription även för sexuellt ofredande mot barn bör börja löpa först när barnet fyllt eller skulle ha fyllt 15 år.

Kommittén skall dessutom utreda vissa frågor med internationell anknytning. Således skall kommittén utreda om det finns ett behov av ett särskilt brott som tar sikte på handel med människor, främst kvinnor och barn, för sexuella ändamål. Kommittén skall vidare utreda om det nuvarande kravet på s. Kommittén har haft 21 sammanträden, varav två har ägt rum under två dagar i s. Kommitténs experter har biträtt i kommitténs arbete utan inskränkningar. Kommittén har låtit genomföra en praxisundersökning angående domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärdet i mål om sexualbrott samt en enkätundersökning angående s.

Till kommittén har funnits en referensgrupp bestående av företrädare för frivilligorganisationer som har kunskap och inblick i bl. I denna grupp har följande personer varit verksamma. Referensgruppen har samlats vid tre tillfällen. Samtliga företrädare har dessutom antingen besökt kommittén eller sekretariatet eller så har kommittén besökt organisationen i fråga. På det sättet har kommittén fått del av organisationernas syn på direktiven samt en presentation av respektive organisation och dess arbete.

Därutöver har många av ledamöterna i referensgruppen fortlöpande under kommitténs arbete bidragit med forskning, material och sina erfarenheter. Ledamöterna i referensgruppen har också under kommittéarbetets gång beretts tillfälle att lämna synpunkter på kommitténs överväganden och tilltänkta förslag.

Kommittén har dessutom haft besök på sammanträden av följande personer: Barnombudsmannen Louise Sylwander, dr. Kommittén har genomfört ett flertal studiebesök. Utöver de redan nämnda har kommittén och sekretariatet sammanträffat med företrädare för bl. Sekretariatet har dessutom sammanträffat med bl. Sekretariatet har haft kontakter med sekretariatet i Kommittén mot barnmisshandel S I november deltog ordföranden, sekreterarna och en av kommitténs experter i ett seminarium i Lund om bevisvärdering i mål om sexualbrott anordnad av den s.

Kommitténs ordförande och huvudsekreterare deltog i januari i ett möte anordnat av det norska Justitiedepartementet.

Vid mötet deltog företrädare från samtliga nordiska länder för att diskutera frågor om den gällande lagstiftningen om sexualbrott och angränsande brott. Vid mötet presenterades också pågående översyner på området.

Huvudsekreteraren deltog i januari i Brottsoffermyndighetens praxisdiskussion samt presenterade därvid kommitténs direktiv och arbetsplaner. Hon deltog även i konferensen Motbilder i februari , anordnad av regeringskansliet. Den biträdande sekreteraren deltog i en konferens om extraterritorriell lagstiftning anordnad av ECPAT Sverige i november I april företog ordföranden och sekreterarna samt en av kommitténs experter en studieresa till London och sammanträffade bl.

Kapitlet inleds med två bestämmelser med ansvar för sexualbrott som förutsätter att brottet har skett med tvång, nämligen våldtäkt i 1 § och sexuellt tvång i 2 §. I 3 § finns bestämmelsen om sexuellt utnyttjande. Därefter kommer bestämmelsen sexuellt utnyttjande av underårig i 4 §. I 6 § straffbeläggs samlag mellan nära släktingar. Därefter upptas en bestämmelse om sexuellt ofredande, 7 §. I 8, 9 och 10 §§ finns bestämmelser om koppleri, grovt koppleri samt förförelse av ungdom.

I de avslutande 11 till 13 §§ finns bestämmelser om bl. Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäk t till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Bestämmelsen om våldtäkt är indelad i tre svårhetsgrader. För normalgraden av våldtäkt är straffet fängelse i lägst två och högst sex år första stycket. För ett våldtäktsbrott som är att anse som mindre allvarligt är straffet fängelse i högst fyra år andra stycket. Tillämpningsområdet för våldtäktsbrottet är begränsat till de mest kvalificerade sexuella övergreppen. Kvalifikationen gäller båda den sexuella handlingen och det medel eller tillvägagångssätt som gärningsmannen har använt för att genomföra den.

Bestämmelsen om våldtäkt är tillämplig på handlingar av både heterosexuell och homosexuell karaktär. För att bestämmelsen om våldtäkt skall bli tillämplig måste den sexuella handlingen ha bestått i samlag eller ett sexuellt umgänge som är jämförligt med samlag.

Våldtäktsbrottet omfattar emellertid också sådana gärningar som innebär en kränkning jämförlig med den som uppkommer vid ett påtvingat samlag. Med samlag avses normalt könsumgänge mellan en kvinna och en man, dvs.

Det är tillräckligt att gärningsmannens och offrets könsdelar kommit i beröring med varandra för att sexualhandlingen skall bedömas som samlag. Något inträngande behöver således inte ha skett. Till sexuellt umgänge som är jämförligt med samlag hör andra sexualhandlingar än samlag av både heterosexuell och homosexuell natur.

För att det över huvudtaget skall vara fråga om ett sexuellt umgänge skall sexualhandlingen typiskt sett syfta till att tillfredsställa eller uppväcka den sexuella driften hos båda eller hos antingen gärningsmannen eller offret.

Det är dock utan betydelse för den straffrättsliga bedömningen av gärningen om könsdriften har blivit tillfredsställd eller inte. Till sexualhandlingar jämförliga med samlag räknas både s. Bedömningen av om andra handlingar är jämförliga med samlag skall ske efter omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den prövningen är omständigheter som om övergreppet varit förenat med smärta och om det varit av längre varaktighet.

Sexualhandlingen skall dock vara av klart samlagsliknande karaktär för att räknas hit. Våldtäktsansvaret omfattar således nu även handlingar som innebär en kränkning jämförlig med den som uppkommer vid ett påtvingat samlag. Genom den senaste lagändringen som trädde i kraft den 1 juli.

NJA II s. För att bestämmelsen om våldtäkt skall bli tillämplig krävs vidare att gärningen har genomförts med ett visst kvalificerat tvång. Medlet för detta tvång är våld eller hot av visst kvalificerat slag. Det skall ha förelegat ett våld eller ett som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara.

Det skall vara fråga om ett s. Med våld avses i första hand misshandel. Det räcker emellertid att gärningsmannen betvingar offrets kroppsliga rörelsefrihet, t. Det krävs inte för ansvar för våldtäkt att offret har gjort motstånd. Så som det framgår av lagtexten skall hotet ha inneburit eller för offret ha framstått en trängande fara. Det räcker alltså att hotet framstått på det sättet för offret.

Hotet behöver inte ha avsett en verklig fara. Uttrycket trängande fara tar sikte på ett omedelbart förestående våld av allvarligare beskaffenhet.

Faran skall avse ett angrepp mot liv eller hälsa eller något därmed jämförligt betydelsefullt intresse. Hotet kan rikta sig mot såväl offret som en annan närvarande person, t. Med våld jämställs enligt lagen att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Vanmakt har ansetts innebära en djupgående oförmåga att handla, på grund av t.

För att bestämmelsen om våldtäkt skall bli tillämplig krävs det att offret mot sin vilja har försatts i tillståndet. Det blir alltså som regel inte aktuellt att döma för våldtäkt i fall där en gärningsman utnyttjar en situation där offret frivilligt har t.

I ett sådant fall kan däremot ansvar för sexuellt utnyttjande uppkomma, se nedan 2. Vid bedömningen av om en gärning skall bedömas som normalgraden av våldtäkt eller som mindre allvarlig första eller andra stycket , skall domstolen ta hänsyn till arten och graden av det våld eller hot som gärningsmannen har använt samt arten och graden av den. Domstolarna har varit mycket återhållsamma med att bedöma våldtäktsbrott som mindre allvarliga. Samma bedömningsgrunder gäller för straffmätningen.

Den objekti- va karaktären av övergreppet skall ha en grundläggande betydelse för domstolens överväganden. Det är gärningsmannens handling och vad som föranlett honom att utföra den som skall stå i centrum för den rättsliga bedömningen av ett våldtäktsbrott. Vid bedömande av om ett våldtäktsbrott skall anses som grovt, skall särskilt beaktas om våldet varit livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet tredje stycket.

Som exempel på vad som bör betraktas som grov våldtäkt har i förarbetena nämnts att gärningsmannen hotat med ett livsfarligt vapen, att offret varit berövad sin frihet under en längre tid eller att övergrep- pet varit förenat med sadistiska eller grovt förnedrande handlingar.

Vidare har uttalats att s. Också det förhållandet att gärningsmannen använt kniv borde kunna föranleda att en våldtäkt anses som grov. Också den som med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet kan dömas för grov våldtäkt. Syftet var att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp. Offrets ålder tillmäts större betydelse ju lägre den är, men en prövning i det enskilda fallet skall alltid göras bl. Gruppvåld- täkter och upprepade eller långdragna övergrepp angavs som exempel på tillvägagångssätt som kan leda till att en gärning skall bedömas som grov våldtäkt.

Hela kapitlet reformerades på ett genomgripande sätt år Det skulle också vara fråga om ett samlag. Tillämpnings- området utvidgades till övergrepp som innefattade sexualhandlingar jämförliga med samlag.

Vidare gjordes bestämmelsen könsneutral. En särskild straffskala för grov våldtäkt infördes. En annan genomgripande ändring var att offrets handlande före övergreppet liksom hennes förhållande till gärningsmannen skulle sakna betydelse. Som våldförande rubricerades tidigare en gärning som i och för sig uppfyllde rekvisiten för våldtäkt men som med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen eller annars var att anse som mindre grov.

Om kvinnan underlåtit att kalla på hjälp eller om hon före övergreppet tillåtit närmanden från gärningsmannen kunde också våldtäktsbrottet rubriceras som våldförande. I praxis bedömdes ett sexuellt övergrepp normalt som våldförande om gärningsmannen och offret hade eller tidigare hade haft en sexuell relation med varandra.

Detta synsätt tog man nu avstånd från. Våldtäktsbestämmelsen inriktades på själva övergreppet i stället för som tidigare kvinnans handlande. Brottsbeteckningen våldförande avskaffades, men samtidigt infördes en bestämmelse som innebar att fängelse på kortare tid än i normalfallet kunde dömas ut om våldtäktsbrottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt framstod som mindre allvarligt.

Straffet bestämdes till fängelse högst fyra år. Det straffbara området påverkas inte av hur kvinnan har uppträtt före övergreppet eller vilken relation hon och gärningsmannen hade då eller tidigare. Sådana omständigheter kan dock behöva tas in i underlaget för prövningen av såväl skuldfrågan som gärningsmannens uppsåt och för straffmätningen.

Före års ändringar var våldtäkt, våldförande och försök till sådana brott, liksom också frihetskränkande otukt, underkastade särskilda åtals- och preskriptionsregler. En åklagare kunde förr väcka åtal bara om målsäganden angett brottet till åtal eller åtal annars var påkallat ur allmän synpunkt. Som huvudregel fick åklagaren inte väcka åtal sedan sex månader förflutit från brottet.

Dessa regler upphävdes genom års reform. Brotten faller alltsedan dess, liksom de flesta andra brott enligt brottsbalken, under allmänt åtal. Även om en kvinna återtar sin anmälan kan åklagaren därför välja att gå vidare om han eller hon bedömer att brott kan styrkas. Genom lagändringen den 1 juli betonas, som nämnts, än mer kränkningens art. Domstolen skall inrikta sig på att bedöma kränkningen snarare än vilken typ av sexualhandlingen det har varit.

Även annat sexuellt umgänge eller sexualhandlingar än samlagsliknande kan nu omfattas av tillämpningsområdet för våldtäkt, under förutsättning att gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Våldtäktsbestämmelsen har således ytterligare utvidgats. Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Bestämmelsen om sexuellt tvång är indelad i två svårhetsgrader. Straffet för normalgraden är fängelse i högst två år första stycket och för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Sexuellt tvång täcker således fall då annat olaga tvång än s. Uttrycket sexuellt umgänge har självklart samma betydelse här som i 1 §. Som ett exempel på en sådan sexualhandling som omfattas av tillämpningsområdet för 2 § har angetts den situationen att någon tvingas att onanera åt någon annan.

Utanför bestämmelsen faller däremot att en gärningsman endast flyktigt berör den andres yttre könsorgan. Bestämmelsen om sexuellt tvång är könsneutral och gäller på motsvarande sätt som 1 § oavsett om gärningen begås inom eller utom äktenskap, samboförhållanden eller registrerade partnerskap. Det sexuella umgänget skall ha tillkommit genom olaga tvång.

Tvånget skall vara rättsstridigt eller otillbörligt. Om den som har begått gärningen har visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt skall det bedömas som grovt sexuellt tvång. Gradindelningen tillkom år delvis för att. Den som förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka hans eller hennes beroendeställning döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som har sexuellt umgänge med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denna person befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning. Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande är uppdelad i två svårhetsgrader.

För sexuellt utnyttjande av normalgraden är straffet fängelse i högst två år första stycket och för grovt brott fängelse i lägst sex månader och högst sex år andra stycket.

Brottet sexuellt utnyttjande har en annorlunda brottskonstruktion och syftar till ett annat skydd än de två tidigare sexualbrotten. Enligt de tidigare brottsbeskrivningen tilltvingar sig gärningsmannen samlag eller en sexuell handling av den art som sägs där medan han enligt brottsbeskrivningen i 3 § utnyttjar en viss situation för att genomföra ett sexuellt umgänge.

Om offret samtycker till gärningen är rekvisiten för våldtäkt och sexuellt tvång inte uppfyllda medan samtycke från offret inte utesluter ansvar för sexuellt utnyttjande. Bestämmelsen är avsedd att skydda människor som av ett eller annat skäl inte kan värja sig. Också bestämmelsen om sexuellt utnyttjande är könsneutral. Den är tillämplig både inom och utom äktenskap, samboförhållanden och registrerade partnerskap. Uttrycket sexuellt umgänge har samma innebörd som i 1 och 2 §§.

I 3 § tas tre fall av sexuellt utnyttjande upp. I det första har någon förmått någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka dennes beroende ställning. Beroendeställningen behöver inte vara direkt men måste innebära ett allvarligt tryck. Det kan gälla anställningsförhållanden, en på kriminalvårdsanstalt intagen persons. I det andra fallet har någon sexuellt umgänge med en annan person genom att otillbörligt utnyttja att han eller hon befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd.

Att ha sexuellt umgänge med en redlöst berusad person eller någon som är kraftigt narkotikapåverkad och som inte kan uppfatta situationen anses normalt som sexuellt utnyttjande.

Detsamma gäller om offret sover eller är sjuk och därför inte uppfattar vad som händer. Genom avgörandet i det s. Södertälje-fallet, NJA s. Således ansåg HD att offrets berusning i förening med den prekära och utsatta situation som hon befann sig i vid gärningen utgjorde ett hjälplöst tillstånd. I det tredje fallet har någon sexuellt umgänge med en annan person genom att otillbörligt utnyttja att denne lider av en psykisk störning. Utnyttjandet skall i de två sist nämnda fallen vara otillbörligt.

Ett otillbörligt utnyttjande kan således föreligga även om det är offret själv som har tagit initiativ till det sexuella umgänget. Det skall dock föreligga ett orsakssamband mellan tillståndet och offrets deltagande i sexualhandlingen.

Om den som begått brottet visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande. Offrets låga ålder kan utgöra en omständlighet som kvalificerar en gärning som grovt sexuellt utnyttjande. En gärning som begås under särskilt utstuderade eller integritetskränkande former, t. Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller står under fostran av honom eller henne eller för vars vård eller tillsyn han eller hon har att svara på grund av en myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i högst fyra år.

Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt umgänge med barn under femton år. Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att. Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av underårig är uppdelad i två svårhetsgrader.

För normalgraden är straffet fängelse högst fyra år och för grovt brott är det fängelse lägst två år och högst åtta år. Bestämmelserna i 1—3 §§ gäller också för övergrepp mot dem som inte har fyllt 18 år. Det har dock ansetts att skyddsbehovet är större för dem som inte fyllt 18 år, dvs. Bestämmelsen innehåller därför ett absolut förbud för vissa personer att ha sexuellt umgänge med underåriga som de har en särskild relation till.

Personkretsen omfattar inte bara föräldrar samt mor- och farföräldrar utan också andra som har anförtrotts rollen som vårdnads- havare och som därmed ansvarar för barnets fostran. Avgörande är dock inte den rättsliga vårdnaden; förbudet träffar varje person som står i ett vårdnadsförhållande till barnet såsom en fosterförälder eller en person som lever tillsammans med en av barnets biologiska föräldrar och barnet bor med. Kriminaliseringen täcker också fall av sexuellt umgänge mellan en vuxen och en underårig för vars vård eller tillsyn den vuxna personen svarar utan att vara vårdnadshavare eller släkting.

Sådana situationer kan föreligga t. Förbudet gäller dem som har vård- eller tillsyns- funktioner på institutionen där den underårige är intagen. Förbudet träffar dock också dem som i det enskilda fallet har tillsyn över en underårig, t.

För straffbarhet krävs att vården eller tillsynen inte är frivillig. Bestämmelsen enligt vilket det är generellt förbjudet att ha sexuellt umgänge med den som inte fyllt 15 år har genom lagstiftning år flyttats dit från 5 § första stycket andra meningen.

Den utesluter tillämpningen av andra bestämmelser i kapitlet. Som skäl för flyttningen anfördes att varje sexuellt umgänge med ett barn under 15 år typiskt sett utgör ett sexuellt utnyttjande och att det därför skulle betecknas på det sättet. Åklagaren kan under vissa förutsättningar låta bli att väcka åtal när skillnaden i gärningsmannens och offrets ålder och utveckling är liten 13 §.

Om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet mot den underårige eller om brottet på grund av offrets låga ålder eller annars är. När en person som barnet lever med i en familjesituation under lång tid har utnyttjat honom eller henne sexuellt bör brottet bedömas som grovt. Vid bedömningen av brottets svårighetsgrad skall hänsyn tas också till om den underårige lidit psykisk eller fysisk skada av övergreppet.

Att offrets låga ålder skall beaktas särskilt vid bedömande av om ett brott är grovt lades uttryckligen till också i 4 § andra stycket år Bestämmelsen utesluter inte tillämpningen av andra bestämmelser om sexualbrott i 6 kapitlet. Om brottet förövas genom olaga tvång eller om gärningsmannen allvarligt missbrukat den underåriges beroende- ställning eller om gärningen annars faller inom tillämpningsområdet för 2 eller 3 §, bör brottet bedömas som grovt.

Undantaget är om gärningen skall bedömas som grov våldtäkt; i sådant fall skall endast bestämmelsen i 1 § tredje stycket tillämpas. Som nyss nämnts är den bestämmelsen utan ändring i sak överflyttad till 4 § första stycket andra meningen, sexuellt utnyttjande av underårig. Har någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för sexuellt umgänge med avkomling till fängelse i högst två år.

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för sexuellt umgänge med syskon till fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. Bestämmelsen om sexuellt umgänge med avkomling respektive med syskon finns i 6 §. Den är inte indelad i några svårhetsgrader, men den har olika straffskalor. Den som, i annat fall än som kriminaliserats genom de tidigare bestämmelserna i 6 kapitlet , har samlag med sitt eget barn eller dess avkomling skall dömas för sexuellt umgänge med avkomling till fängelse i högst två år första stycket.

Det är dock endast den äldre som kan straffas. Den som, likaledes på annat sätt än som tidigare avsetts i 6 kapitlet har samlag med sitt helsyskon skall dömas för sexuellt umgänge med syskon till fängelse högst ett år andra stycket. Även om bestämmelsen kriminaliserar endast vissa frivilliga sexuella umgängen mellan nära anförvanter har både etiska och arvsbiologiska skäl ansetts tala för en bibehållen kriminalisering.

Kriminaliseringen enligt bestämmelsen om sexuellt umgänge med avkomling eller syskon har ett begränsat tillämpningsområde. Trots benämningen på brottet är det endast samlag som är kriminaliserat.

Som tidigare klargjorts kan samlag i brottsbalkens mening endast förekomma mellan personer av motsatta kön. Tillämpningsområdet omfattar vidare endast biologiska släktskap.

Om någon genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt förmåtts till brottet skall han eller hon vara fri från ansvar tredje stycket. Denna regel om ansvarsfrihet är framför allt tillämplig på bestämmel- sen som avser sexuellt umgänge med syskon.

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

För sexuellt ofredande döms även den som genom tvång, förledande eller annan otillbörlig påverkan förmår någon som har fyllt femton men inte arton år att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd, om handlingen är ett led i framställning av pornografisk bild eller utgör en posering i annat fall än när det är fråga om framställning av en bild.

Detsamma skall gälla, om någon blottar sig för annan på sätt som är ägnat att väcka anstöt eller eljest genom ord eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan. Sexuellt ofredande behandlas i 7 §. Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

För sexuellt ofredande döms enligt första stycket när någon, i annat fall än som avses förut i kapitlet, sexuellt berör barn under 15 år. Sexuellt ofredande omfattar alltså handlingar som till sin art anses mindre kvalificerade än sexuellt umgänge.

Alla beröringar med sexuell inriktning är sålunda inte att betrakta som sexuellt umgänge. I förarbetena anges som exempel på en handling som utgör sexuellt ofredande men inte sexuellt umgänge att en vuxen person av sexuellt intresse mer flyktigt berör ett barns könsorgan. För att straffansvar skall komma i fråga förutsätts att beröringen har en sexuell inriktning i den meningen att den företas i syfte att söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift.

För sexuellt ofredande döms, enligt nämnda styckes andra led, även den som förmår barn under 15 år att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. I likhet med fall av beröring av barn krävs för ansvar i nu avsedda fall att det är fråga om en handling som, utan att innefatta beröring, har en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel.

Bestämmelsen har till syfte att fånga upp vissa andra sexuellt färgade beteenden som kan vara skadliga för barn, t. Det krävs, enligt bestämmelsen, inte att barnet har utsatts för vare sig tvång eller annan otillbörlig påverkan för att medverka. Det förutsätts dock någon form av handlande från gärningsmannens sida. Med förmå avses i detta sammanhang att få någon annan att göra något. Barnets ringa ålder medför att dess inställning till medverkan vid framställning av pornografisk bild eller vid annan sexuell posering inte kan tillmätas någon betydelse.

Skyddet mot att utnyttjas som modell för framställning av pornografisk bild eller till sexuell posering i annat fall har, i andra stycket, utvidgats till att gälla även ungdomar mellan 15 och 18 år. Bestämmelsen har utformats under hänsynstagande till att lagstiftningen bygger på att den som uppnått 15 år i princip själv har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Till uttrycket förmå har därför vissa bestämningar knutits.

För ansvar krävs att gärningsmannen genom tvång, förledande eller annan otillbörlig påverkan förmår den unge att företa eller medverka i handlingen. Helt frivillig medverkan faller därmed utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

Bestämmel- sen skiljer sig sålunda i det avseendet från vad som gäller för barn under 15 år. Det finns alltså inget absolut förbud att använda ungdomar mellan 15 och 18 år vid framställning av pornografiska bilder och sexuell posering.

Vid bedömningen av frågan om frivillighet bör beaktas bl. Om betalning har utlovats blir bedömningen som regel att barnet har förmåtts medverka. Om brottet består i att ett barn eller en ungdom har utnyttjats som modell för framställning av pornografisk bild kan även straffbestäm- melsen om barnpornografibrott i 16 kap.

För sexuellt ofredande döms, enligt tredje stycket, den som blottar sig för en annan på sätt som är ägnat att väcka anstöt eller annars genom ord eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan. Bestämmelsen omfattar handlingar riktade mot såväl barn som vuxna och behandlar dels exhibitionistiska beteenden, dels uppenbart sedlighetssårande uppträdanden mot annan.

För den sistnämnda gruppen krävs det alltså för straffbarhet att gärningen har en utpräglad grad av sedlighetssårande karaktär. Bestämmelsen omfattar därmed inte varje angrepp med sexuell inriktning mot en enskild person. Det har överlämnats till domstolarnas bedömning att med ledning av gängse uppfattning avgöra om en handling är att anse som sedlighetssårande.

För bedömningen av frågan om en viss handlings egenskap av sedlighetssårande kan det vara av betydelse mot vem den företas. En och samma handling kan t. Uppfattningen om vad som är sedlighetssårande kan naturligen även växla med tids- och miljöförhållanden. Om gärningens sedlighetssårande beskaffenhet inte är av sådan art som avses i bestämmelsen kan det i stället bli fråga om ansvar för.

Handlingen måste rikta sig mot viss bestämd person. Om handling- en endast är ägnad att väcka anstöt hos en större eller mindre krets av utomstående kan den i stället vara att bedöma som förargelseväckande beteende enligt 16 kap.

Ansvar för sexuellt ofredande förutsätter uppsåt beträffande de objektiva brottsrekvisiten. I 11 § har dock ett undantag från nämnda regel upptagits i fråga om gärningsmannens insikt om barnens ålder. Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

I 8 § finns bestämmelser om koppleri. Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms enligt första stycket för koppleri. Bestämmelsen omfattar såväl manlig som kvinnlig samt både heterosexuell och homosexuell prostitution. Främjandet kan ske på många olika sätt. Det kan ske t.

Ett främjande kan även bestå i en inte alltför obetydlig psykisk påverkan på en annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig.

Det krävs inte att någon tillfällig sexuell förbindelse har kommit till stånd i det enskilda fallet. Det är tillräckligt att gärningsmannen genom.

En hyresvärd som hyr ut en lägenhet som bostad till en prostituerad kan inte enbart på denna grund straffas för att han främjat hyresgästens tillfälliga sexuella förbindelser. Är han emellertid redan vid uthyrnings- tillfället medveten om att lägenheten, helt eller väsentligen, skall användas för prostitution kan ansvar för koppleri komma i fråga. Ansvar för den som utnyttjar att någon annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning förutsätter att förhållandet ekonomiskt har utnyttjats på ett otillbörligt sätt.

Härmed avses att gärningsmannen på något sätt tillgodogör sig delar av den prostituerades inkomster. I allmänhet är villkoret om otillbörlighet uppfyllt i och med att någon på annans prostitutionsverksamhet skaffar sig fördelar utan vederlag eller mot vederlag som står i missförhållande till vad han å sin sida har presterat.

Ett typfall är att en man, som sammanbor eller är gift med en prostituerad, låter sig ekonomiskt underhållas av kvinnan. Bestämmelsen tar sikte främst på sutenörer och hallickar. Av uttryckssättet framgår att det skall vara fråga om mer än en tillfällig förbindelse. Det som skall främjas eller utnyttjas är att någon ett flertal gånger har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Ersättning för en sexuell förbindelse kan utgå i andra former än kontant betalning eller liknande. Varje förmån av ekonomiskt värde är att anse som ersättning i paragrafens mening. Eftersom det i lagtexten uttryckligen har angetts att det skall vara fråga om förbindelser mot ersättning är främjande eller utnyttjande av andra tillfälliga sexuella förbindelser än prostitutionskontakter inte straffbart som koppleri. Utanför paragrafens tillämpningsområde faller, trots att det inte direkt framgår av lagtexten, främjande som består i att vara stadig- varande kund hos en prostituerad.

Uttrycket sexuellt umgänge behandlas i avsnitt 2. En särskild bestämmelse om vad om skall anses som främjande finns i andra stycket. Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentligen del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

Bestämmelsen behandlar sålunda den situationen att lägenhets- upplåtaren först efter upplåtelsen får vetskap om att lägenheten används till prostitutionsverksamhet.

Den kompletterar det fall då upplåtaren redan vid upplåtelsen har kunskap om att lägenheten skall användas till sådan verksamhet. I det senare fallet kan ansvar för koppleri komma i fråga enligt första stycket. För straffansvar krävs att lägenhetsupplåtaren får vetskap om prostitutionsverksamheten, dvs.

Enbart misstanke om förhållandet är sålunda inte tillräckligt. Lägenhetsupplåtaren undgår straffansvar om han gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra.

Enligt 12 kap 42 § första stycket 9 jordabalken är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet om lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. En motsvarande bestämmelse återfinns i 7 kap. Vad som skäligen kan begäras av hyresvärden är i första hand att han med stöd av nämnda förverkanderegler säger upp hyresavtalet och, om det behövs, begär handräckning för att få hyresgästen att avflytta.

Hyresvärden undgår emellertid skyldigheten att försöka få upplåtelsen att upphöra som bestämmelsen föreskriver om han förmår hyresgästen att varaktigt upphöra med prostitutionsverksamheten. Är brott som avses i 8 § grovt, skall dömas för grovt koppleri till fängelse, lägst två och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om den som har begått gärningen främjat tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i större omfattning eller hänsynslöst utnyttjat annan. I 9 § upptas en bestämmelse om grova fall av alla slags brott som avses i 8 §. Är brott som avses i 8 § grovt, skall enligt första stycket dömas för grovt koppleri. Straffet för grovt koppleri är fängelse i lägst två och högst sex år. I andra stycket anges att det vid bedömandet av om brottet är grovt särskilt skall beaktas om den som har begått gärningen främjat tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i större omfattning eller hänsynslöst utnyttjat annan.

Grovt brott kan föreligga om koppleriet bedrivs som ekonomisk verksamhet. Ett sätt att hänsynslöst utnyttja annan kan vara att begagna sig av eller åstadkomma drogberoende hos en kvinna för att förmå henne att prostituera sig till vinning för gärningsmannen. Ett annat sätt kan var att utsätta henne för misshandel i syfte att få henne att inleda eller fortsätta en verksamhet som prostituerad.

Where Ray Ray is? All he knew is that he loved this woman more than life itself, and he was true to her throughout his entire life. That was the vision he gave me at 11 years old that helped me see abstinence as the means to reach the desired end: Observing the president of our United States on Thursday in the White House, kicking off the official celebration of "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Month," he was introduced by two 9-year-old girls celebrating their lesbian mothers.

Flanked by a smiling Vice President Biden, President Obama then called out individuals with gay backgrounds amid applause. Finally, he reaffirmed his commitment to same-sex marriage and gay initiatives in America. This coincides with his administration releasing directives so that individuals will be forced to affirm homosexuality in the federal government. Remaining silent will be seen as discrimination and put their jobs in jeopardy. Revival has been called "God's arrival.

A Response to Exodus: What about the person who struggles with drug addiction? Do we just give them syringes? What about a woman who is having sex with five men? Do we tell her God made her this way and that she should just keep a big supply of condoms and live with her fornication problem?

That power is still available today. God's grace is as amazing as ever. Even though Exodus has closed its doors, God still offers His forgiveness and healing to anyone who wants to overcome sexual brokenness. Chambers said he feels compelled to apologize. He said he still holds a biblical worldview that God created sex for men and women within the bounds of marriage.

I 30 av USA: If you believe the Bible foretells what is to come, as I do, the Supreme Court's decision this week to advance the rights of same-sex couples to marry is part of the prophecies told by Jesus and His apostle Paul.

Consider Romans 1 especially "And God gave them over. We haven't yet gotten to the part about believers being arrested and executed all because of His name. All of that -- and more -- are still to come. Here are some facts on the subject: According to the Centers for Disease Control, men who have sex with men constitute two percent of the U. A study in the United Kingdom reported that homosexuals are 50 percent more likely to suffer from depression and percent more likely to be at risk for suicide.

This in a culture which has been accepting of homosexuality for many years. Studies indicate that life expectancy for practicing homosexuals is as much as 20 years less than for heterosexuals. While some blame this fact on America's "homophobic" culture, consider Denmark, where same-sex marriage has been legal since There the average age of death for homosexually married men and women is around 60; for the conventionally married, it is around 80 years.

Facts like these help us explain that we oppose homosexual behavior because it is harmful to those who practice it. In fact, they fuel it. In everything from Social Security checks to Pentagon benefits, gay married couples now must be treated the same way as heterosexual couples. For gay rights advocates, the twin decision that opens the door to resume same-sex marriages in California bolstered determination to expand the right to wed for gay men and lesbians.

The Human Rights Campaign set a goal to achieve that in all 50 states within the next five years. History has proven that the Supreme Court does not always issue legitimate opinions. In Dred Scott v. Constitution did not recognize citizenship of blacks.

Media Favors Same-Sex Marriage. A Mandate of In Justice. Is the Department of Justice forcing federal employees to publicly affirm homosexuality? On the heels of three more scandals in Washington, D. We know President Obama supports same-sex marriage. Will we speak up to sound the alarm as vocally as journalists do to protect their freedom-of-the-press rights?

Putin skriver under anti-homo-lag. Alldeles tydligt styr de mot supersekularisering, normdestruktion och egotrippning. Donald Schultz Lee is seeking a divorce from his husband, Justin. The men were married in in Massachusetts, where same-sex marriage is legal, but they are no longer residents there. Consequently, Schultz's attorney, Kathy Harmon, filed the petition in Indianapolis, where marriage is defined as a union between a man and a woman.

This case could test that law. Whether you are a proponent of same-sex marriage, homosexuality or not, you have to respect the way gay activists have fundamentally transformed American society in one generation. The plans and strategies of gay activism and how they went from being an oppressed minority to an elite protected status in mainstream culture is written in a book called After the Ball.

Emboldened by the recent Supreme Court decision striking down the Defense of Marriage Act, gay activists are clamoring louder than ever about everything, from how teachers describe marriage to Hollywood films that come against its homosexual agenda.

Of course, the former is nothing new, but the latter is just one example of what we can expect to see—and see more of—as radical gay activism seeks to exert its minority force on all spheres of society. Activists will focus efforts to legalize same-sex marriage in four U. The group is targeting Hawaii, Illinois and New Jersey, where legislative measures to legalize same-sex marriage have failed, and Oregon, where there is a drive to put a gay marriage initiative on the ballot in November.

Among them, Delaware, Minnesota and Rhode Island legalized gay marriage this year. Freedom to Marry also said it is targeting at least six more states to pass same-sex marriage in and that may include Arizona, Colorado, Michigan, Nevada, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania and Virginia. Justin Bieber pees into mop bucket at NYC nightclub with video. Brandi Glanville gets drunk, suffers a nip slip and exposes her thong.

Nicki Minaj gets a handful at strip club. These are just a few of the gossip-driven headlines that made their way onto top news on Google News this morning. Although these stories call out some of the most troubling celebs in Hollywood, you can find similar stories in American high schools. A conservative group said Tuesday it will form a rival alternative to the Boy Scouts of America, in the latest sign of backlash against the Scouts' recent decision to admit gay youth.

The splinter group, OnMyHonor. Net, said the new organization will offer an outdoors-oriented character-development program for boys similar to that of the Boy Scouts, while also focusing on "sexual purity" and adhering to "a standard statement of Christian values. Gay marriage could be back in the Supreme Court in the next two years, particularly to determine whether the Fourteenth Amendment of the U. Constitution includes a right to redefine marriage to include homosexual couples.

A decision supporting that premise would strike down traditional marriage laws in all 37 states that have them and forever forbid the American people from voting again on the issue. In , the people of North Carolina exercised their democratic right to amend the North Carolina Constitution.

By a result of 61 percent to 39 percent, the voters reaffirmed that marriage is the union of one man and one woman. That simply reinforced the laws already on the books in North Carolina, a state that does not recognize homosexual or polygamous marriage.

Children as young as five should have more school books featuring same-sex parents, a Westminster, U. Mark McGlashan, a researcher in the language, gender and sexuality group at Lancaster University, has been speaking ahead of the event. At the conference he intends to present work on current representations of same-sex-parent families in picture books. A Pennsylvania pastor was arrested while praying for State Attorney General Kathleen Kane, who supports same-sex marriage. RFSU har drivit kampanjer om exploatering av barns sexualitet.

En glidning kan noteras. De mest progressiva talar nu mer om normkritik och mindre om tolerans. Homosexuella torteras av ryska nazister. Sedan misshandlas och torteras offren. Pridefestivalen blir allt mer av paradox. Evangelist predikade mot homosexualitet — greps av polis. Identified as Brandon Sessoms in the lawsuit, Scott alleges the television network discriminated against him while he was working as a style stage correspondent for the BET Awards pre-show on June 30 by forcing him to dress more masculine.

ISABELLA ESCORT HOMO STOCKHOLM SVENSKA CAM MÄN

Sex och samlevnadsundervisning striptease and sex gay

Homosexuell knulla lisa romania escort pojkar

11 nov by knul äldre damer sex 0 comments Knullkontakter sms . Kata Rumpor Neger Porr Joggesö Film Chat Strip ägersgöl Best Xxx Sex Chat by gay escort massage sex por film 0 comments Knullkontakter sms svensk om att skolans sex och samlevnadsundervisning bör fokusera. Worldwide LGBT organisations have elected “Alliances for Solidarity” for the En bristfällig undervisning i sex och samlevnad är kontraproduktivt i arbetet för att .. so please excuse me for being late with today's strip, it should be published in . Kvinnliga biskopar får leva ihop om de avhåller sig från sex. . A record high 58 percent of Americans believe gay marriage should be legal, according to a Washington .. Nicki Minaj gets a handful at strip club. .. Genom att utbilda elever i sex och samlevnad, att våga utmana normer och faktiskt få kunskaper ger man.